Người ăn táo

Người ăn táo

Vinh chết rồi. Ba hôm trước. Em đã gắng liên lạc với anh, nhưng không thể được. *** 1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm…

  • Bài Viết
  • Bài Viết
  • Bài Viết
  • Bài Viết
  • Bài Viết