Bảy Viên Ngọc Rồng (*)

Tác giả:

Lời Việt: Trần Thanh Tùng 


 

Thảo luận cho bài: "Bảy Viên Ngọc Rồng (*)"