Cao tần

Tác giả:

Cánh sóng cao tần biếc quét
Cầu mày cong một nét ăng ten

Thảo luận cho bài: "Cao tần"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả