Cô Hái Mơ

Tác giả:

Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều
Ai tìm ai?
Người đẹp trong rừng mơ
Người tìm ai đây người mãi đợi,
thấp thoáng rừng mơ
cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ

Hỡi cô gái hái mơ già,
cô chửa về ư đường thì xa mà
nắng chiều hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta
Hỡi cô gái hái mơ ơi
Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi
Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi
để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..
Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều
Ai tìm ai?
Người đẹp trong rừng mơ
Người tìm ai đây người mãi đợi,
thấp thoáng rừng mơ
cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ

Hỡi cô gái hái mơ già,
cô chửa về ư đường thì xa mà
nắng chiều hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta
Hỡi cô gái hái mơ ơi
Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi
Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi
để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..
Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều
Ai tìm ai?
Người đẹp trong rừng mơ
Người tìm ai đây người mãi đợi,
thấp thoáng rừng mơ
cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ

Hỡi cô gái hái mơ già,
cô chửa về ư đường thì xa mà
nắng chiều hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta
Hỡi cô gái hái mơ ơi
Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi
Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi
để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..
Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều
Ai tìm ai?
Người đẹp trong rừng mơ
Người tìm ai đây người mãi đợi,
thấp thoáng rừng mơ
cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ

Hỡi cô gái hái mơ già,
cô chửa về ư đường thì xa mà
nắng chiều hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta
Hỡi cô gái hái mơ ơi
Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi
Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi
để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..
Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .Rừng chiều rừng chiều thơ thẩn ai ơi trong ư ư trong rừng chiều
Ai tìm ai?
Người đẹp trong rừng mơ
Người tìm ai đây người mãi đợi,
thấp thoáng rừng mơ
cô hái mơ thấp thoáng rừng chiều cô hái mơ

Hỡi cô gái hái mơ già,
cô chửa về ư đường thì xa mà
nắng chiều hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta
Hỡi cô gái hái mơ ơi
Không hẹn cùng nhau lấy một lời thôi
Sao lặng lẽ đi rồi khuất bóng để rừng hiu hắt lá mơ rơi
để rừng hiu hắt lá mơ rơi ..
Lòng .. ai nhớ thương ơi người ơi người ơi .

Thảo luận cho bài: "Cô Hái Mơ"