Cô Tú

Tác giả:

Ai về chợ huyện là huyện Thanh-Vân,
Hỏi thăm, hỏi thăm cô tú đánh vần được chưa.
Đánh vần năm ngoái, năm xưa.
Năm nay quên hết nên chưa biết gì.
Lưng trời tiếng sáo vu-vi,
Vẳng nghe ai học chữ i, chữ tờ.
Sách i tờ Pháp không cho học,
Liệu cô mình đã đọc được chưa?
Đôi bên bác mẹ cùng già,
Lấy cô hay chữ để mà cậy-trông.
Mùa hè cho chí mùa đông,
Ruộng vườn thóc lúa tính thông cô chẳng nhầm.
Nụ tầm xuân còn đương phong-nhuỵ,
Xin cô mình đừng phí ngày xanh.
Bình-Dân Học-Vụ lập thành,
Cô nên tới đó học-hành cho thông.

Thảo luận cho bài: "Cô Tú"