Đèn Cù (Đèn Kéo Quân)

Tác giả:


Dân ca Bắc Bộ


 

Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
voi giấy (ới a) ngựa giấy (ơ) tít mù nó (ới) lại vòng quanh,
(ơ) bao giờ em bén (ới) duyên ạ anh,
voi giấy (ới à) ngựa giấy (ơ) vòng quanh (ới a) cái tít mù tít mù, là
Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
đèn Cù, đèn Cù là đèn đèn ới, ới đèn, đèn ơi
Khen ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
đèn Cù, đèn Cù là đèn đèn ới, ới đèn, đèn ơi


Khen ai khéo vẽ í a cái đèn cù
Ngựa giấy í a vồi giấy,tít mù nó mới lại vòng quanh
ớ ơ bao giờ ta mới bắt cho kịp nhau
Ngựa giấy ới a vồi giấy vòng quanh ới a tít mù,tít mù là
Khen ai khéo vẽ í a cái đèn cù
Đèn cù là đèn cù ớ hỡi đèn, đèn ơi
Khen ai khéo vẽ í a cái đèn cù
Chong chóng ối a diều giấy
Tít mù nó mới lại vòng quanh
Ớ ơ bao giờ ta mới bắt cho kịp nhau
Chong chóng ối a diều giấy
Vòng quanh ới a tít mù ,tít mù là
Khen ai khéo vẽ í a cái đèn cù
Đèn cù là đèn cù ớ hỡi đèn, đèn ơi

 

 

Thảo luận cho bài: "Đèn Cù (Đèn Kéo Quân)"