Đố Đếm

Tác giả:


 

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một ông sao sáng
Đến mười ông sáng sao.

Một ly chanh đá
Hai ly đá chanh
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một ly chanh đá
Đến mười ly đá chanh.

Một cô răng sún
Hai cô sún răng
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một cô răng sún
Đến mười cô sún răng.

Một anh hay hát
Hai anh hát hay
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một anh hay hát
Đến mười anh hát hay.

Một em hay khóc
Hai em khóc hay
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một em hay khóc
Đến mười em khóc hay.

Một ông tai điếc
Hai ông điếc tai
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một ông tai điếc
Đến mười ông điếc tai.

Một sân banh đá
Hai sân đá banh
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một sân banh đá
Đến mười sân đá banh.

Một đêm băng giá
Hai đêm giá băng
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một đêm băng giá
Đến mười đêm giá băng.

Một cây xanh lá
Hai cây lá xanh
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một cây xanh lá
Đến mười cây lá xanh.

Một xoong vung méo
Hai xoong méo vung
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một xoong vung méo
Đến xoong méo vung.

Một đêm trăng sáng
Hai đêm sáng trăng
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một đêm trăng sáng
Đến đêm sáng trăng.

Một cây hoa trắng
Hai cây trắng hoa
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một cây hoa trắng
Đến cây trắng hoa.

Một ao con cá
Hai ao cá con
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một ao con cá
Đến ao cá con.

 

 

Thảo luận cho bài: "Đố Đếm"