Đường Và Chân

Tác giả:

Ðường và chân là đôi bạn thân

Chân đi chơi chân đi học
Ðường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Ðường yêu chân in dấu lại
Ðường và chân là đôi bạn thân

 

 

Thảo luận cho bài: "Đường Và Chân"