Đường Xa

Tác giả:

Đường xa qua bao nhiêu suối
Đường xa có bấy nhiêu đèo
Đường xa qua bao nhiêu núi
Đường xa ta quyết tâm trèo

x
x

Đường xa qua bao gian khó
Đường xa ta đến nơi rồi

Thảo luận cho bài: "Đường Xa"