Giờ Ăn Đến Rồi

Tác giả:

Giờ Ăn Đến Rồi

( sinh hoạt )


 

Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi
Mời anh xơi, mời chị xơi
Nâng chén lên cao này
Nâng chén lên cao này
Ta cùng ăn, ta cùng xơi

Thảo luận cho bài: "Giờ Ăn Đến Rồi"