Không đề I

Tác giả:

Cửa sổ nan thưa đêm thu
Vui thú niềm riêng chưa ngủ
Chẳng rõ từ đâu trăng lu…

Thảo luận cho bài: "Không đề I"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả