Lê Văn Hưu

Tác giả:

Bà mẹ mang thai, sử nước nhà
Trăm đời trở dạ, bút thần sa
Gom hồn Đại Việt vào pho sách
Trầm tích từng trang thắm thịt da
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Lê Văn Hưu"