Mây trắng

Tác giả:

Biết nhau đầu mưa
tương tư tà nắng
Lững lờ mây trêu trắng phố lửng lơ.

Thảo luận cho bài: "Mây trắng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả