Mimôixa

Tác giả:

Nắng tạnh heo mày hoa lạnh
Mimoza chiều khép cánh mimôixa

Thảo luận cho bài: "Mimôixa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả