Mở cửa

Tác giả:

Nắp quan tài mưu sinh đời khoá sổ
Chữ bay chim trang thả mở cửa tình.

Thảo luận cho bài: "Mở cửa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả