Mộng thấy hái sen kỳ 5

Tác giả:

Liên diệp hà thanh thanh,
Liên hoa kiều doanh doanh.
Thái chi vật thương ngẫu,
Minh niên bất phục sinh.

 

Dịch nghĩa

Lá sen sao mà xanh xanh
Hoa sen đẹp đầy đặn
Hái sen chớ làm tổn thương ngó sen
Sang năm sen không mọc lại được

Thảo luận cho bài: "Mộng thấy hái sen kỳ 5"