Mưa rươi

Tác giả:

Trung Tự mưa rươi cầu lòng lạc lạ
Lũ tràn bờ mắt lá thả đò ngang

Thảo luận cho bài: "Mưa rươi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả