Nắng mới

Tác giả:

Sui nắng mới áo phơi màu bạc hạnh
Chim mùa về tim trốn lạnh tìm đi.

Thảo luận cho bài: "Nắng mới"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả