Nửa Mảnh Trăng Thề

Tác giả:

Giữa đời biển rộng, sông sâu

Nhịp cầu đã gãy biết đâu nẻo về !

Nay còn nửa mảnh trăng thề

Khi mờ khi tỏ gởi về phương nao ?!

Thảo luận cho bài: "Nửa Mảnh Trăng Thề"