Phà Đen

Tác giả:

Công trường nắng tháng Năm bụi khát
Chiều Phà Đen
môi bến cặp em hồng

Má nồng thơm vị lá mơ lông

Thảo luận cho bài: "Phà Đen"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả