Sài Gòn tới Nha Trang hữu cảm

Tác giả:

Xóm Gà tan giấc, rạng vừng ô
Tối đến Nha Trang, rượu một hồ
Trợ bút đã xin từ bác Diệp
Phụ trương để lại cậy thầy Ngô
Dám quên Đông Pháp người tri kỷ
Riêng nhớ An Nam bức địa đồ
Hai chuyến chơi xuân Thìn với Mão
Khi ra còn nhận những đường vô
Sách Tản Đà vận văn in tên bài thơ là Gửi cho toà soạn Đông Pháp thời báo.

Xóm Gà
Khi Tản Đà vào làm Đông Pháp thời báo ở Sài Gòn.

Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Sài Gòn tới Nha Trang hữu cảm"