Thiền Trà II

Tác giả:

Thơ: Thích Quảng Thanh


Trình bày:
Bảo Yến

 

Ta ngồi nhìn khói trầm
Trầm xông ướp chân tâm
Chân tâm đồng pháp giới
Thực tại của ngàn năm

Ta ngồi nhìn khói trầm
Lòng thanh thoát vô ngần
Hương trà thơm nhất quán
Vạn pháp không mê lầm

Ta nhìn ta biết ta
Trầm trà tâm nhất quán
Thưởng thức hương vị trà
Ta và Phật không xa

Ta, Phật vốn không xa
Phật có trong hương trà
Trà thơm hương đạo hạnh
Thiền trà ta với ta

 

 

Thảo luận cho bài: "Thiền Trà II"